Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 13 augustus 2012
Auteur:
Functie: Opleidingsmanager
Organisatie: Avans+


HBO-master versus universitaire master: 'Geen verschillen op het eerste gezicht, maar schijn bedriegt!'

Sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur hebben de professionele masters, in het Engels een 'Master of Applied Sciences' of 'Professional Master', soms ook aangeduid met een minder mooie naam 'HBO-master' in 2003 de wettelijk erkende status gekregen. Vanaf dat moment is het aanbod van deze masters enorm toegenomen. Dat wil niet zeggen dat deze masters er voorheen in zijn geheel niet waren.

Echter toen leunden de meeste professionele masters op samenwerkingsverbanden met Angelsaksische universiteiten. Door het ontbreken van eenduidige criteria was het dan ook erg lastig om het kaf van het koren te scheiden. Met de invoering van de bovengenoemde Bama structuur werd dit verleden tijd.

Wat houdt de erkenning van HBO-master's nu eigenlijk in?

Feitelijk wil dit zeggen dat er in de Wet op het Hoger Onderwijs criteria zijn opgenomen die eensluidend voor een ieder gelden. Middels een ingevoerd accreditatiestelsel, uitgevoerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (hierna NVAO), kunnen aanbieders hun opleiding laten accrediteren. Indien deze accreditatie wordt verleend, vertelt dit de potentiële deelnemer dat aan de gestelde keurmerken is voldaan. Kandidaten die deze opleiding met goed gevolg hebben doorlopen, krijgen dan ook een erkend getuigschrift en mogen vanaf dat moment ook de Mastertitel voeren.

Toetscriteria

Bij de erkenning van de HBO-master zijn er destijds criteria benoemd waaraan in de accreditatieprocedure moet worden voldaan. De professionele masters dienen te voldoen aan dezelfde niveau- en kwaliteitseisen als de WO-masteropleidingen. Hiervoor zijn er door de NVAO beoordelingskaders en eindtermen geformuleerd. Op het eerste gezicht lijkt er dus geen verschil te zijn tussen beide varianten. Echter schijn bedriegt in deze, want de verschillen zijn er wel degelijk. Het verschil wordt met name duidelijk als men kijkt naar de definities zoals die door de NVAO in het beoordelingskader zijn opgenomen. Op het moment dat er in deze beoordelingskaders gesproken wordt over oriëntaties ziet men een duidelijk verschil: Oriëntatie HBO-master: een HBO-master heeft de kwalificaties voor het niveau van zelfstandig en/of leidinggevend beroepsbeoefenaar in een beroep of in een spectrum van beroepen, danwel het niveau van functioneren in een multidisciplinaire omgeving. Oriëntatie WO-Master: een WO-master heeft de kwalificaties om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten of multi- en interdisciplinaire vraagstukken op te lossen in een beroepspraktijk.

De verschillen

Quick en dirty kan men concluderen dat het grote verschil de beroepsoriëntatie versus de wetenschappelijke oriëntatie is. Maar uit bovenstaande begrippen is duidelijk een verschil ontstaan in de context van de opleiding. Een professionele master (HBO-master) is een masteropleiding waarbij het accent gelegd wordt op de praktijk. Deze beroepspraktijk dient als kapstok voor de verdere ontwikkeling van de deelnemer. Dit ziet men voornamelijk terug in de vorm van toetsing (veelal papers en business cases die de deelnemer moet betrekken op de eigen praktijksituatie) en de permanente koppeling met de praktijk tijdens de colleges. Hogescholen en niet-gesubsidieerdeonderwijsinstituten (zoals Avans+) kunnen dergelijke masteropleidingen aanbieden. Een universitaire master is een masteropleiding met een wetenschappelijke context en staat het doen van bijbehorend wetenschappelijk onderzoek centraal. Bij een dergelijke masteropleiding staat dus de theorie centraal. Dit ziet men terug in de toetsing (vooral schriftelijke examens en de nadruk bij de thesis op de wetenschappelijke onderbouwing) en de colleges. Het aanbieden van een universitaire master (Master of Science is, Master of Arts, e.d.) is voorbehouden aan de 'traditionele' universiteiten.

Hoe vertaalt Avans+ dit nu in haar opleiding

De Masteropleidingen van Avans+ zijn 'professionele' masters ofwel HBO-masters. Bijvoorbeeld in de Nederlandstalige Executive Master of Business Administration opleiding (MBA) komen de hiervoor genoemde criteria samen. Deze HBO-master focust zich juist op de toepassing van het geleerde in de eigen beroepspraktijk. Deelnemers doen geen tentamen meer voor ieder individueel vak, maar schrijven ter afsluiting een vakgerelateerde paper. Dit paper moet gaan over een reële business case gekoppeld aan het specifieke vakgebied.

Daarnaast zorgen wij middels doorlopende leerlijnen voor een forse input van toegepast onderzoek ten einde de juiste knelpunten of ondervragen te vinden, te benoemen, te onderzoeken en te koppelen aan het theoretisch kader. Daarnaast werken wij gedurende het gehele traject aan de persoonlijke effectiviteit van de deelnemers ten einde draagvlak te creëren bij collega's en medewerkers bij de uitvoering van hiervoor genoemde business cases. Een persoonlijke coach staat de deelnemers hierin bij.

Tevens gaan onze deelnemers tenminste drie keer, in groepsverband, als consultant aan de slag om een business case te onderzoeken en af te ronden middels een business project. Waarbij de deelnemers de opgedane kennis en kunde moeten toepassen in een andere beroepsomgeving dan de eigen praktijk. De business projects focussen zich op de grote thema's van het MBA-programma: Ondernemerschap, Verandermanagement en Bedrijfskundig management.

Bekijk hier de presentatie van Avans+ op Millian.nl.