Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Cursus: Informatie en Opsporing in de praktijk

Aangeboden door: Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

 • Beschrijving
 • Overzicht

Zonder inwinning geen informatie, zonder informatie geen opsporing

Informatie inwinnen en opsporen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het gehele strafproces staat of valt met de kwaliteit van de door de opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie verkregen informatie. Dit speelt vanaf de eerste voorbereiding van een strafrechtelijk onderzoek tot aan de definitieve uitspraak van de rechter. Behalve in het strafproces kan de wijze van informatie-inwinning ook nog een rol spelen in het bestuurs- en het civielrecht (bijvoorbeeld in het geval van schade door onrechtmatig handelen).


De volgende onderwerpen worden besproken:

 • De wettelijke bepalingen met betrekking tot de inwinning en verwerking van informatie ten behoeve van de opsporing
 • Wie is waarvoor en wanneer verantwoordelijk bij de inwinning en verwerking van informatie? Rolverdeling tussen politie, BOD's en OM
 • Wat toetst de rechter en wat zijn mogelijke verweren van de advocatuur?
 • Behandeling van bijzondere casuïstiek


Veel veranderingen en vernieuwingen voor uw praktijk

In de afgelopen jaren hebben enorm veel (juridische en technische) veranderingen en vernieuwingen plaatsgevonden op dit gebied. Deze hebben onder andere te maken met internationale ontwikkelingen (met name binnen de EU), veranderingen in nationale wetgeving, jurisprudentie, technische ontwikkelingen en veranderingen en reorganisaties bij de opsporingsdiensten (met name de politie) en het Openbaar Ministerie. Daarnaast is er in de praktijk steeds meer sprake van informatie-uitwisselingen binnen allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden.

Accreditatie / PE punten

NOvA - 6 PO-punten

Bestemd voor:

 • Strafrechtadvocaten
 • Politie (met name leidinggevenden, recherche, financieel rechercheurs, informatierechercheurs en TCI's)
 • Officieren van justitie
 • Openbaar Ministerie
 • Rechters en Rechter-commissarissen
 • BOD's: FIOD, NVWA, SZW-DO, ILT-IOD
 • Belastingdienst
 • Beleidsafdelingen binnen gemeenten
 • Douane
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • AIVD en de Regionale Inlichtingendiensten (RID'S)

09:00
Ontvangst
09:30
De wettelijke bepalingen en de toepassing daarvan in de praktijk met betrekking tot de inwinning en verwerking van informatie ten behoeve van de opsporing, projectvoorbereiding, start en voortgang van het opsporingsonderzoek

De bijeenkomstt wordt onderbroken met 2 x 15 minuten pauze en lunch (12.30 - 13.15 uur)

 • De Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens (Bpg) in vogelvlucht
 • Wie is waarvoor en wanneer verantwoordelijk bij de inwinning en verwerking van informatie?
 • Hoe komt een subject in een bestand?
 • Hoe komt een subject daaruit?
 • Kennisnemingsrecht
 • Verzoek tot wijziging van gegevens
 • Markeren van gegevens
 • Verstrekking van gegevens
 • Geheimhoudingsplicht
 • Wat doen de opsporingsdiensten met alle gegevens?
 • Uitvoerende regelingen zoals het Besluit politiegegevens Bijzondere opsporingsdiensten, het Besluit verplichte politiegegevens en de Aanwijzingen en Richtlijnen van het College van Procureurs-generaal, de regels rond Meld Misdaad Anoniem • Relatie Wet BIBOB met de Wpg en het Bpg
 • Internationale regels, zoals het Verdrag en Besluit van Prüm, het Zweeds kaderbesluit en het Kaderbesluit dataprotectie
 • Relatie tussen de Wpg en art. 126dd Sv
 • Het Wetboek van Strafvordering met name de Wet bevoegdheden vorderen gegevens (o.a. artikel 126nd Sv)
 • Ingewonnen informatie, projectvoorbereiding en de start van het onderzoek
 • De Wpg en de bestuursrechter (Wet openbaarheid Bestuur, voor beroep vatbare besluiten)
 • Wat als de opsporingsdiensten de wet niet naleven?
 • Strafrechtelijke gevolgen van schending Wpg
 • Civiel- en bestuursrechtelijke gevolgen van schending Wpg
 • Bescherming van privacy
 • Verhouding tussen privacybescherming en opsporingsbelang

16:45
Sluiting en napraten tijdens een aperitief

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
Tijden Overdag
Kosten €395
Les locatie type Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Website www.kerckebosch.nl/webwinkel/product/informatie-opsporing-praktijk-2600112
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand oktober
Provincie Utrecht
Afronding Geen