Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Opleiding: Master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen

Aangeboden door: KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

Het studiecurriculum Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen is gericht op de interdisciplinaire wetenschappelijke bestudering van de christelijke geloofstradities (in het bijzonder de katholieke geloofstraditie) in de context van een multiculturele en multireligieuze samenleving. Academisch onderwijs dat mensen tot zelfstandig oordelen en handelen op het gebied van de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen wil vormen, moet niet alleen de hoofdlijnen van het theologische en godsdienstwetenschappelijke onderzoek overbrengen, maar ook de ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden op de voet volgen. Daarom beoogt het onderwijs dat door de Faculteit verstrekt wordt bij te dragen tot de algemene vorming en ontwikkeling van de studenten en hen voor te bereiden op de zelfstandige theologisch en interdisciplinair gerichte reflectie over de katholieke geloofstraditie. Tevens wil dit onderwijs belangstelling opwekken voor de onderlinge verhouding en het eenheidsstreven van de verschillende christelijke kerken en voor de verhouding tussen het christendom en de wereldgodsdiensten.
De MAS-opleiding heeft tot doel het verder ontwikkelen van de zelfstandige beoefening van de theologie en de religiestudie en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, vaak met het oog op het schrijven van een doctoraatsproefschrift. De in de master aangevatte specialisatie wordt verdiept via een zeer specifiek onderzoekscurriculum. In dit verband is de masterproef uiteraard zeer belangrijk. Daarnaast maken studenten ook intensief kennis met het onderzoek zoals dit in de overige specialisaties verricht wordt. Hierdoor blijft specialisatie steeds gepaard gaan met een goed gevormde algemene onderlegdheid in de theologie en de religiestudie. De in de master verworven capaciteit tot interdisciplinair denken verdiept zich thans in een projectmatige specialisatie, waarbij de student in staat wordt een persoonlijk project uit te werken.
De MAS-opleiding kent twee afstudeerrichtingen. Een eerste afstudeerrichting (optie 1 Theologie en Religiestudie) groepeert de studenten die kiezen voor één van de zes klassieke onderzoeksdomeinen. Een tweede afstudeerrichting (optie 2 Praktische Theologie: academische pastoraatsopleiding) doelt tegemoet te komen aan de vraag van de kerkgemeenschap en de visitatiecommissie om te zorgen voor degelijk opgeleide pastores die theologisch kunnen reflecteren op het pastorale werkveld.

Opleidingsspecifieke leerresultaten die door studenten worden bereikt na het doorlopen van de opleiding Master of Arts in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen:
1. stevige onderlegdheid in de theologie en de religiestudie in het algemeen.
2. specialisering in een bepaald vakgebied met het oog op het leveren van een constructieve bijdrage aan de theologie en de religiestudie.
3. grondige vertrouwdheid met bronnen, problemen en methoden binnen het eigen specialisme.
4. de kennis en methoden van de eigen discipline op relevante wijze kunnen toepassen binnen de gelovige reflectie in kerkverband.
5. inzicht in de relatie van de studie van theologische en religieus-maatschappelijke problemen met de actuele maatschappelijke context die zich kenmerkt door een religieus, levensbeschouwelijk en ethisch pluralisme en groeiende globalisering.
6. in staat zijn tot het verrichten van zelfstandig theologisch onderzoek en tot het doorgeven van de verworven attitudes, methodes en kennis.
7. openstaan voor interdisciplinaire vraagstellingen en in staat zijn om vanuit het eigen specialisme aan interdisciplinair onderzoek mee te werken.
8. in staat zijn een theologisch of godsdienstwetenschappelijk project op te zetten, d.i. een vraagstelling te formuleren en een argumentatiemethode te ontwikkelen voor het gestelde probleem.
9. in staat zijn een projectgerichte onderzoeksscriptie af te werken.
10. in staat zijn de onderzoeksresultaten op een bevattelijke wijze te presenteren.
11. in staat zijn in een pastorale setting als pastor te functioneren. (Praktische Theologie: academische pastoraatsopleiding)
12. in staat zijn kritisch over deze pastorale taak en pastorale setting te reflecteren met het oog op het verrichten van praktisch-theologisch onderzoek. (Praktische Theologie: academische pastoraatsopleiding)


Opleiding

Na de master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen kun je doorstromen naar de master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen. Je kunt daarbij kiezen uit twee opties:
- theologie en religiestudie
- praktische theologie: academische pastoraatopleiding.

Binnen de optie theologie en religiestudie kun je je specialiseren in het theologische vakgebied van jouw keuze. Je bekwaamt je verder tot zelfstandig wetenschappelijk onderzoek, al dan niet met het oog op een doctoraatsopleiding. Specifiek voor deze master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen is dat je binnen de door jou gekozen major een onderzoeksgeoriënteerde masterproef voorbereidt die je publiek presenteert.

Binnen de optie praktische theologie: academische pastoraatopleiding specialiseer je je in het pastoraat door een uitgebreide stage die deel uitmaakt van de masterproef, door een werkcollege, door keuzeopleidingsonderdelen aansluitend bij de stage en door onderzoeksgeoriënteerde opleidingsonderdelen.

Dit is een master-na-master die je vol- of deeltijds kunt volgen. Voor werkstudenten worden er (mits toelating) bijzondere faciliteiten voorzien zoals zelfstudiepakketten en examenspreiding. Dit maakt de combinatie van studie, werk, gezin en sociaal engagement haalbaar.

Profiel

- Je hebt interesse in en kennis van religie in het algemeen, en in een van de theologische disciplines in het bijzonder (Bijbelwetenschappen, geschiedenis van kerk en theologie, fundamentele en systematische theologie, theologische ethiek, pastoraaltheologie).
- Je hebt inzicht in de relatie van godsdienstwetenschappelijke problemen met de actuele maatschappelijke context, gekenmerkt door een religieus, levensbeschouwelijk en ethisch pluralisme en een groeiende globalisatie.
- Je bent geboeid door wetenschappelijk onderzoek en je kunt zelfstandig en kritisch werken.
- Je bent geïnteresseerd om in een internationaal kader te studeren en je kunt het Engels als onderzoekstaal hanteren.
- Indien je de optie praktische theologie: academische pastoraatopleiding wil volgen, ben je ook geïnteresseerd in de begeleiding van mensen in groep en individueel binnen een pastorale setting. Je bent geïnteresseerd in het uitbouwen van beroepscompetenties als pastor.

Als je aan een doctoraatsopleiding wil beginnen, is deze opleiding een vereiste. Als afgestudeerde master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen ben je in staat zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten en de resultaten van dit onderzoek te presenteren op een heldere en toegankelijke manier.

Na de opleiding

Naast werk in onderwijs, pastoraal en vormingswerk, dat voor alle masters in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen nagenoeg gegarandeerd is, vinden houders van een diploma in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen vaak hun weg in het wetenschappelijk onderzoek en schrijven ze na hun diplomering nog een proefschrift (al of niet met een beurs van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, de onderzoeksraad van de universiteit, of andere instanties).

Internationaal

Net zoals tijdens de masteropleiding kunnen de studenten van de master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen gedurende een semester of een jaar les volgen aan een van de meer dan veertig Europese universiteiten waarmee de faculteit een uitwisselingsakkoord heeft. De erasmusverantwoordelijke aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen is professor Didier Johan De Tavernier.

Troeven

De masteropleiding in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen weerspiegelt de eeuwenoude traditie van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (opgericht in 1432) maar richt tegelijkertijd de blik op de toekomst. Godsdienst, levensbeschouwing en religie zijn immers belangrijke factoren in het persoonlijke leven van mensen en in het maatschappelijke debat. De kerntaken van de faculteit zijn onder andere: theologisch onderwijs, fundamenteel onderzoek op het gebied van theologie en theologische dienstverlening aan kerk en samenleving. De faculteit is actief op het internationale forum en kent een groeiend aantal buitenlandse studenten in de wereldberoemde Engelstalige Theology Programmes. Je studeert dus niet alleen in een historische omgeving binnen de oude stadsmuren, je studeert ook in een erg internationale en onderzoeksgerichte milieu.

Niveau WO
Vorm Duaal
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Type MA (Master of Arts)
Kosten €890
Titulatuur MA (Master of Arts)
Benodigde taalkennis Nederlands, Engels, Spaans, Frans
Startmaand september
Afronding Diploma
Credits 60